Wulff Group Picture

From left to right: Xiaopeng, Dima, Hong, Anil, Yubai, Victor, Nilanjana, Professor Wulff,

                        Mathew, Wenjun, Munmun, Wynter, Yong, Xin